STATUT PIEKARSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYRODNIKÓW


Rozdział I
Postanowienia ogólne - nazwa, obszar działalności oraz siedziba.

§1

Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników, zwane dalej PSP, mogące posługiwać się nazwą skróconą PSP, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§2

PSP działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 1989r. (Dz. U. nr.20 poz. l04 z pozn.zm.:Dz.U.90.14.86 i Dz. U. 96.27.118) oraz niniejszego statutu.

§3

PSP jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz ochrony przyrody.

§4

Obszarem działalności PSP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Siedzibą PSP jest miejscowość Niezdara w powiecie tarnogórskim.

§6

PSP posiada wyróżniający znak graficzny – logo – zamieszczone w załączniku nr 1.

§7

PSP ma prawo używać pieczęci oraz odznak i legitymacji według zatwierdzonych wzorów na ogólnych zasadach prawnych.

§8

PSP prowadzi swą działalność społecznie, opierając się na pracy członków oraz wolontariuszy.

§9

PSP działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i ustalonym porządkiem prawnym RP.

Rozdział II
Cele i środki działalności PSP.

§10

Cele PSP:
1. ochrona przyrody,
2. edukacja przyrodnicza i ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego.

§11

Środki realizacji celów PSP:
1. propagowanie i inspirowanie działań na rzecz ochrony przyrody,
2. prowadzenie zajęć edukacyjnych,
3. organizowanie konferencji, zebrań, wystaw, konkursów, szkoleń, wycieczek,
4. prowadzenie i udział w pracach badawczych,
5. publikacja wyników prac,
6. gromadzenie informacji dotyczących stanu środowiska przyrodniczego w bazie danych,
7. popularyzację zasad ochrony przyrody oraz działalności PSP w środkach masowego przekazu,
8. działalność interwencyjną i kontrolną w zakresie stanu środowiska przyrodniczego,
9. przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przyrody,
10. monitorowanie stanu środowiska,
11. współpracę z jednostkami administracji publicznej i samorządami oraz innymi stowarzyszeniami,
12. prowadzenie działalności gospodarczej.

§12

Prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje:
1. działalność usługową związaną z leśnictwem, w tym instalowanie skrzynek lęgowych dla zwierząt oraz innych urządzeń służących ochronie przyrody (PKD 02.02.Z),
2. produkcję pozostałych wyrobów z drewna, w tym produkcję skrzynek lęgowych dla zwierząt i innych urządzeń służących ochronie przyrody (PKD 20.51.Z),
3. działalność wydawniczą książek (PKD 22.11.Z),
4. działalność wydawniczą czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
5. działalność wydawniczą pozostałą (PKD 22.15.Z),
6. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C),
7. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 73.10.D),
8. działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
9. działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (PKD 75.14.Z),
10. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42),
11. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 91.33.Z),
12. produkcję filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z),
13. działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody (PKD 92.53.Z).

Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki.

§13

Istnieją trzy rodzaje członkostwa w PSP:
1. zwyczajne,
2. wspierające,
3. honorowe.

§14

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, bez względu na wiek i obywatelstwo. Od osób poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda ustawowego opiekuna.

§15

Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest akceptacja statutowych celów PSP, wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki.

§16

Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Od negatywnej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

§17

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca i realizująca świadczenia na rzecz PSP, bądź wnosząca znaczący wkład w realizację celów PSP.

§18

Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§19

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ochrony przyrody bądź dla PSP.

§20

Decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§21

Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w działaniach PSP,
2. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków z prawem głosu, z zastrzeżeniem pkt. 4,
3. posiadać legitymację PSP,
4. wybierać i być wybieranym do wszelkich władz PSP pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Dotyczy to również małoletnich między 16 a 18 rokiem życia, z tym, że nie mogą oni stanowić większości w składzie Zarządu. Jeżeli członek nie ukończył 16 roku życia, posiada bierne i czynne prawo wyborcze ale tylko do władz kół PSP zrzeszających wyłącznie osoby niepełnoletnie.

§22

Członkowi wspierającemu przysługują:
1. prawa określone w §21 pkt. 1 - 3,
2. prawo do wykorzystywania informacji o posiadaniu członkostwa wspierającego PSP we własnych kampaniach promocyjnych.

§23

Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w §21 pkt. 1 - 3.

§24

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień statutowych oraz uchwał Zarządu PSP,
2. działać na rzecz realizacji statutowych celów PSP,
3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§25

Członkostwo zwyczajne ustaje:
1. w momencie wystąpienia z PSP przez złożenie Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2. na skutek decyzji Zarządu skreślającej z listy członków PSP w wyniku nie opłacania w terminie składki członkowskiej,
3. na skutek decyzji Zarządu skreślającej z listy członków PSP za postępowanie naruszające statut PSP bądź działanie na szkodę PSP (od tej decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków),
4. z chwilą śmierci członka.

§26

Członkostwo wspierające ustaje:
1. po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane, chyba, że zostało przyznane na okres dłuższy,
2. w momencie utraty przez członka osobowości prawnej.

§27

Członkostwo honorowe ustaje w przypadkach określonych w §25 pkt. 1,3 i 4, z tym, że decyzję, o której mowa w §25 pkt. 3, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

§28

Zabrania się członkom:
1. udzielania pożyczek bądź zabezpieczania zobowiązań majątkiem PSP w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi),
2. przekazywania majątku PSP na rzecz jego członków bądź pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
3. wykorzystywania majątku PSP na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu PSP,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PSP lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna PSP

§29

Organami władzy PSP są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Prezydium Zarządu,
4. Komisja Rewizyjna.

§30

PSP działa poprzez Zarząd, wykonawcze jednostki organizacyjne (ośrodki, pracownie), sekcje specjalistyczne i koła terenowe.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§31

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą PSP.

§32

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest corocznie na początku roku kalendarzowego.

§33

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na mocy uchwały podjętej przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek 20% członków zwyczajnych.

§34

W uzasadnionych przypadkach zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, co do którego stosuje się wszystkie zapisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków z wyłączeniem zapisu §32.

§35

Zarząd ma obowiązek poinformować wszystkich członków zwyczajnych i honorowych o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków najpóźniej 14 dni przed jego terminem.

§36

Walne Zgromadzenie Członków jest ważne, jeśli jest na nim obecnych przynajmniej 8 członków zwyczajnych PSP, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku nie spełnienia wymogu ustala się drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków które jest ważne bez względu na liczbę członków.

§37

Obradom Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczy Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: przewodniczący i sekretarz; wybierane jest na początku obrad przez Walne Zgromadzenie Członków. Prezydium zobowiązane jest do spisania protokołu z obrad.

§38

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. określanie głównych kierunków działalności PSP,
2. uchwalanie zmian w Statucie większością 2/3 głosów,
3. wybieranie składu Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności i rozliczeń finansowych PSP za rok ubiegły,
4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PSP oraz o przeznaczeniu jego majątku większością 2/3 głosów,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu,
6. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków.

§39

Wnioski o wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków mogą zgłaszać:
1. Zarząd,
2. Komisja Rewizyjna,
3. grupa co najmniej 20% członków zwyczajnych PSP.

§40

Wnioski o wniesienie spraw pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków należy zgłaszać Zarządowi do 7 dni przed jego terminem. Wnioski, które napłyną po wskazanym terminie, mogą zostać przyjęte do porządku obrad decyzją Walnego Zgromadzenia Członków.

§41

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd.

§42

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający oraz osoby spoza organizacji zaproszone przez Zarząd bądź Komisję Rewizyjną.

§43

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

ZARZĄD

§44

Zarząd kieruje całokształtem działalności PSP i reprezentuje PSP na zewnątrz, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§45

Do reprezentowania PSP, w tym do podpisywania pism i dokumentów, z zastrzeżeniem §46, wymagany jest podpis jednego członka Prezydium Zarządu.

§46

Do reprezentowania PSP, w postaci podpisywania pism i dokumentów w sprawach majątkowych i finansowych wymagane są podpisy Skarbnika oraz jednej osoby z Prezydium Zarządu.

§47

Zarząd może upoważnić osoby spoza jego składu do występowania w imieniu PSP w określonych sprawach.

§48

W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezydium Zarządu: Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

§49

Zarząd PSP składa się z członków zwyczajnych PSP wybieranych na okres 4-letni przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym.

§50

Zarząd PSP:
1. przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu plany pracy PSP,
2. koordynuje i czuwa nad przebiegiem wszelkich prac prowadzonych przez PSP,
3. realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
4. podejmuje uchwały w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego PSP, przyjmuje darowizny i zapisy,
5. zawiera umowy,
6. tworzy jednostki organizacyjne, określa ich nazwy, regulaminy i programy działania,
7. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków,
8. powołuje, odwołuje i nadzoruje sekcje specjalistyczne i koła terenowe oraz określa ich regulamin i zatwierdza program działania,
9. przygotowuje i przedstawia roczne sprawozdania z działalności oraz roczne rozliczenie finansowe PSP.

§51

Dla wykonania jednorazowych lub stałych zadań Zarząd powołuje i upoważnia osoby, zespoły robocze lub komisje.

§52

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§53

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym zgodność działań pozostałych władz PSP ze Statutem i obowiązującym prawem.

§54

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres czterech lat. Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego.

§55

Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:
1. ma ukończone 18 lat,
2. nie zasiada w Zarządzie PSP,
3.nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lud podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do któregokolwiek członka Zarządu,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§56

Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż cztery razy w ciągu trwania kadencji.

§57

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. czuwanie nad zgodnością działań PSP ze statutem,
2. rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności PSP,
3. Rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd rocznego rozliczenia finansowego,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu PSP,
5. oraz inne wynikające ze Statutu.

§58

Komisja Rewizyjna ma prawo:
1. wglądu we wszystkie dokumenty PSP,
2. żądania od członków i władz PSP wszystkich szczebli złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
3. zwoływania posiedzeń Zarządu.

§59

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawa udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu PSP.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa PSP.

§60

Majątek PSP składa się z majątku trwałego oraz z funduszy. Fundusze PSP powstają:
1. ze składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków,
2. z dotacji, zapisów i darowizn,
3. z działalności gospodarczej,
4. z posiadanego majątku.

§61

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Bilans za rok poprzedni powinien być sporządzony przez Zarząd najpóźniej w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego. Dokumenty finansowe powinny być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§62

Zasady rachunkowości wykonawczych jednostek organizacyjnych, sekcji specjalistycznych i kół terenowych ustala regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział VI
Koła terenowe PSP.

§63

Koła terenowe tworzone są przez Zarząd na wniosek co najmniej 4 członków PSP.

§64

Koła terenowe nie posiadają osobowości prawnej.

§65

Pracami koła kieruje jego przewodniczący wybierany spośród członków. Do obowiązków przewodniczącego należy przedstawianie Zarządowi rocznych sprawozdań z działalności koła.

§66

Decyzję o rozwiązaniu koła podejmuje Zarząd.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe: zmiana statutu i rozwiązanie PSP.

§67

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu PSP, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz podejmuje uchwały o przeznaczeniu majątku. Uchwały te podlegają zatwierdzeniu przez władze rejestrujące.

§68

Zmianę statutu uznaje się za prawomocną po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.


Załącznik nr.1

Wyróżniający znak (logo):


 

Strona główna

 

Wszelkie prace i treści zamieszczone na tej stronie objęte są prawami autorskimi. Wykorzystywanie, przetwarzanie tych materiałów jest zabronione. 

 

Copyright (C) 2009 By geo