TABLICE DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZE

 

Piekary Śląskie, z racji położenia w granicach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w świadomości mieszkańców pozbawione są walorów przyrodniczo – krajobrazowych. Jednakże, pomimo wielowiekowej tradycji wydobycia surowców mineralnych, przyroda zarówno nieożywiona jak i ożywiona - zachowała w mieście obszary cenne, często sąsiadujące z człowiekiem i jego działalnością.
„Przez poznanie do umiłowania i ochrony przyrody” - przytoczona dewiza od dawna jest celem ludzi znających wartość przyrody, jej wielki wpływ na kondycję i zdrowie człowieka, lecz przede wszystkim wartość przyrody samej w sobie. Społeczeństwo zazwyczaj nie szanuje i nie dba o to, czego nie zna. Im więcej ludzi otrzyma możliwość poznania walorów przyrodniczych, tym większy będzie wpływ na działania pożądane z punktu widzenia szacunku dla środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju działalności ludzkiej.
Powinniśmy czerpać z doświadczeń krajów zachodniej Europy i stawiać właśnie na zrównoważony rozwój. Nie możemy pozwolić sobie na popełnianie błędów takich, jakie popełnili nasi zachodni sąsiedzi, którzy na etapie dynamicznego rozwoju zapomnieli o otaczającej ich przyrodzie. Obecnie kraje te płacą wysoką cenę za degradację środowiska naturalnego. Społeczeństwa zachodnie są dzisiaj wręcz zmuszone ponosić koszty w wysokości milionów euro na odtwarzanie ekosystemów, które u nas są jeszcze stosunkowo często zachowane. Warto dodać, że pomimo olbrzymich nakładów finansowych, efekty przywracania różnego typu środowisk są przeważnie mizerne.
Edukacja przyrodnicza społeczeństwa w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy środowiska, którego jesteśmy nierozerwalną częścią.
W imię zasady „myśl globalnie – działaj lokalnie” należy kłaść nacisk na uświadamianie społeczności przede wszystkim właśnie lokalnych. Jedną z dróg do osiągnięcia powyższych celów jest edukacja przyrodnicza i zrównoważona turystyka, polegająca na ukazaniu i wyszczególnieniu walorów czy to przyrodniczych czy kulturowych. Sposobem realizacji wymienionych założeń jest tworzenie ścieżek edukacyjnych, tablic dydaktycznych i informacyjnych, opracowań, wycieczek.
Tablice dydaktyczne ustawione w miejscach przyrodniczo cennych powinny pozytywnie wpłynąć na lokalną świadomość przyrodniczą. Ludzie nie tylko uzyskają możliwość poznania walorów przyrodniczych w swym najbliższym otoczeniu, ale tablice wpłyną przede wszystkim na okazywany dzikiej przyrodzie szacunek, którego natura tak bardzo potrzebuje.
Ustawienie tablic dydaktycznych będzie ważnym krokiem do objęcia ochroną przynajmniej części terenów cennych przyrodniczo.

Obszary przyrodniczo cenne w Piekarach Śląskich w których należy postawić tablice dydaktyczne:
Kocie Górki – Obszar ten posiada niezwykłe w skali miasta walory krajobrazowe, będące jedyną w swoim rodzaju mozaiką wilgotnych siedlisk otwartych i zadrzewionych, jak i muraw kserotermicznych.
Las Lipka – Dobrze zachowany obszar leśny, posiadający wciąż znamiona pierwotnego lasu grądowego (Tilio-Carpinetum) z okazałymi dębami szypułkowymi (Quercus robur) stanowiącymi górne piętro drzew. W runie lasu można spotkać gatunki chronione: kruszynę (Frangula alnus), konwalię majową (Convallaria maialis) oraz ciemiężycę zieloną (Veratrum lobelianum).
Księża Góra – Obszar wyrobisk skalnych z odsłoniętymi środkowotriasowymi skałami węglanowymi, głównie dolomitami i marglami. Na powierzchni skał rozwinęły się inicjalne zbiorowiska roślinne, z dominacją gatunków kserotermicznych. Występują stanowiska gatunków roślin chronionych: dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis), wilżyny ciernistej (Ononis spinosa) i rokitnika zwyczajnego (Hippophaë rhamnoides).
Bekasowa Łąka – Obszar obejmujący najcenniejszy obszar starorzecza Brynicy, z wykształconymi zbiorowiskami szuwarów właściwych i wielkoturzycowych. Jest to właściwy obszar gniazdowania i żerowania chronionych ptaków, między innymi ujętego w Unijnej Dyrektywie Ptasiej podróżniczka. Ponadto jest to miejsce rozrodu wielu, również rzadkich, płazów chronionych.
Kalwaria – Największy obszar parkowy w mieście stwarza dogodne warunki do bytowania wielu gatunkom drzew, roślin i zwierząt. Na szczególną uwagę zasługuje Ogród Oliwny w którym mamy okazję podziwiać wiele gatunków drzew i roślin obcego pochodzenia, również z innych kontynentów. Żyje tu sporo pięknych owadów, ssaków i ptaków. Umiejscowienie
w centrum miasta ułatwia lokalnej społeczności kontakt z dziką, polską i światową, przyrodą.
Dioblina – Największy, zwarty kompleks leśny w Piekarach Śląskich (178 ha), będący najdalej na południe wysuniętym płatem leśnym mającym połączenie z ogromnym kompleksem Lasów Lublinieckich. Spośród gatunków roślin chronionych występują: kruszyna (Frangula alnus), konwalia majowa (Convallaria maialis), kalina koralowa (Viburnum opulus), kruszczyk (Epipactis helleborine) i miejscami siewki cisu (Taxus baccata).
Docelowo powinna powstać w mieście sieć tablic dydaktycznych, logicznie ujęta w opracowaniu powszechnie i bezpłatnie dostępnym zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Wartościowym i efektywnym przedsięwzięciem będzie także utworzenie ścieżki dydaktycznej w lesie Dioblina.
W przyszłości warto również będzie umieścić tablice dydaktyczne w południowych dzielnicach Piekar Śląskich. Już teraz wiemy, że w dzielnicach Dąbrówka Wielka, Brzozowice - Kamień i Brzeziny Śląskie znajdują się tereny przyrodniczo interesujące, zasługujące na przedstawienie społeczności. W chwili obecnej jednak stowarzyszenie nasze nie dysponuje jeszcze dokładnymi danymi na temat stanu i zasobów tamtejszej przyrody. PSP zamierza prowadzić w najbliższych latach waloryzację przyrodniczą w południowej części miasta.

W 2011 miasto Piekary Śląskie wzbogaciło się o 6 tablic dydaktyczno - przyrodniczych. Tablice zostały ustawione na Kalwarii, w lesie Dioblina, lesie Lipka, na Księżej Górze, Bekasowej Łące oraz Kocich Górkach.

Tablice są efektem współpracy Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Projekt "tablice dydaktyczno - przyrodnicze" został złożony pod obrady Rady Miasta i zatwierdzony. Koszty związane z projektem pokrył Urząd Miasta Piekary Śląskie, Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników przygotowało projekty tablic - mapy, fotografie oraz teksty.

KOCIE GÓRKI

 

LAS LIPKA

 

LAS DIOBLINA

 

BEKASOWA ŁĄKA

 

KSIĘŻA GÓRA

 

KALWARIA

 

Strona główna

 

Wszelkie prace i treści zamieszczone na tej stronie objęte są prawami autorskimi. Wykorzystywanie, przetwarzanie tych materiałów jest zabronione. 

 

Copyright (C) 2009 By geo